Standardy praw człowieka w pracy policji - PRAWA CZŁOWIEKA - KPP Staszów

PRAWA CZŁOWIEKA

Standardy praw człowieka w pracy policji

Poszanowanie Prawa i Praw Człowieka – policjant musi szanować tak samo prawa wszystkich, bez względu na ich pozycję społeczną, pochodzenie, religię czy inne cechy.

Prawa Człowieka mogą być ograniczone – policjant nie może sam ograniczyć praw innych osób. Może to robić tylko na podstawie prawa i gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla ochrony ściśle określonych wartości.

Policjant Powinien w każdej sytuacji przestrzegać prawa – powinien również przeciwstawiać się naruszeniu prawa przez innych policjantów.

Żadne okoliczności nie zwalniają policjanta od odpowiedzialności za takie czyny popełnione w związku ze służbą jak:

  • - zabójstwo (nie dotyczy to działania w obronie własnej czy w obronie innej osoby, jeśli było usprawiedliwione okolicznościami)
  • - torturowanie
  • - gwałt
  • - okaleczenie ( jeśli nie jest spowodowane nieumyślnie podczas zgodnego z prawem zastosowania środków przymusu bezpośredniego)
  • - poddawanie eksperymentom
  • - pogwałcenie godności osobistej
  • - porywanie ludzi
  • - stosowanie kar zbiorowych
  • - okrutne i poniżające traktowanie, kradzież