Obsługa Interesantów - KPP Staszów

Obsługa Interesantów

Komendant Powiatowy Policji w Staszowie lub jego Zastępca
przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godzinach 15:00 do 16:00.

Podstawy prawne rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków unormowane są w:

  • Kodeksie postępowania administracyjnego – dział VIII
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi przyjmowane są w formie pisemnej (list lub protokolarnie) oraz pocztą elektroniczną. Do udzielenia odpowiedzi konieczne jest podanie adresu pocztowego dla doręczeń.

  • Skargi doręczane osobiście należy składać w sekretariacie KPP w Staszowie, ul. Armii Krajowej 10,
  • Skargi przesyłane drogą pocztową należy adresować:

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie
ul. Armii Krajowej 10
28 – 200 Staszów

  • Skargi kierowane pocztą elektroniczną:

staszow@ki.policja.gov.pl

Zgodnie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów Ministrów dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.